بانس ریت مناسب

18/07/2017
بانس ریت یا نرخ دفع بازدیدکننده از سایت چیست؟ - BOUNCE RATE

بانس ریت یا نرخ دفع بازدید کننده از سایت چیست؟ – BOUNCE RATE

بانس ریت همان نرخ دفع بازدید کننده از سایت شماست. یعنی وقتی کاربران از سایت شما فراری باشند و هر چه سریعتر سایت را ترک کنند […]
دریافت کد تخفیف